Algemene voorwaarden Klubble

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN UITGAVEN – Keesing Media Group B.V.

 

Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. “Content”: alle tekst, grafische afbeeldingen, foto’s, geluid, muziek, video’s, audiovisuele combinaties, interactieve elementen, computerprogrammatuur, scripts, puzzels, games en alle andere materialen die in of door middel van de Uitgaven worden gepubliceerd, dan wel die door een Gebruiker gedownload of geüpload kunnen worden, ongeacht of deze van redactionele of commerciële aard zijn. Daar waar in deze Gebruiksvoorwaarden “Uitgave” staat, wordt daaronder mede verstaan de daarin vervatte Content;
 2. “Digitale Uitgaven: onder meer (mobiele) websites, webplayers en applicaties alsmede overige vormen van digitale publicaties;
 3. “Gebruik”: het raadplegen van een Uitgave, het downloaden en uploaden van Content alsmede alle overige mogelijke vormen van gebruik van een Uitgave door een Gebruiker;
 4. “Gebruiker”: een ieder die op welke wijze dan ook Gebruik maakt van de Uitgaven van KMG, bijvoorbeeld door deze te lezen, op te vragen of anderszins;
 5. “Gebruiksvoorwaarden”: de onderhavige algemene Gebruiksvoorwaarden;
 6. “KMG”: Keesing Media Group B.V., alsmede ieder van haar werkmaatschappijen en de dochtermaatschappij(en) van laatstgenoemden;
 7. “Uitgaven”: alle uitgaven van KMG, in printvorm, digitaal en alle andere mogelijke vormen waarop KMG Content openbaar maakt.

 

Toepasselijkheid en reikwijdte

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het Gebruik van alle Uitgaven van KMG, tenzij uitdrukkelijk andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Door het Gebruik van een Uitgave verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de onderhavige Gebruiksvoorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle (intellectuele) eigendomsrechten op de Uitgaven, waaronder auteurs-, merk- databank- en handelsnaamrechten, berusten uitsluitend bij KMG en/of bij haar licentiegevers. Het (recht tot) Gebruik van een Uitgave impliceert geenszins het bestaan van enige overdracht, licentie of ander gebruiksrecht ten aanzien van deze rechten aan de Gebruiker.

KMG behoudt zich uitdrukkelijk de auteursrechten ten aanzien van de Uitgaven voor. Het is derhalve – zonder de voorafgaande toestemming van KMG – niet toegestaan de Uitgaven op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken. Het vermelden van KMG als bron maakt dat niet anders.

Voor het geheel of gedeeltelijk overnemen of anderszins openbaar maken van een Uitgave dient de Gebruiker vooraf toestemming te vragen aan de redactie en/of uitgever van de betreffende Uitgave. Contactgegevens vindt u in de Uitgave. Vermeld bij uw verzoek duidelijk dat het gaat om een verzoek tot hergebruik. Of deze toestemming wordt verleend en onder welke voorwaarden, wordt per geval bepaald en de Gebruiker kan zich niet beroepen op eerder verleende toestemming of toestemming verleend aan derden. Aan het met toestemming overnemen van Content kunnen kosten verbonden zijn.

Indien de Gebruiker inbreuk maakt op de rechten van KMG is hij aansprakelijk voor alle door KMG als gevolg daarvan geleden schade, inclusief de kosten van opsporing en juridische bijstand.

 

(Her-)Gebruik van Digitale Uitgaven

Het is verboden om de beveiliging van Digitale Uitgaven of onderdelen daarvan te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken of anderszins te beïnvloeden of het

Gebruik daarvan door derden te (trachten te) belemmeren of te beperken.

Gehele of gedeeltelijke openbaarmaking van een Digitale Uitgave, via welk medium dan ook, is uitsluitend toegestaan door middel van een verwijzing (hyperlink), dan wel door gebruik te maken een door KMG aangeboden functionaliteit via de betreffende Digitale Uitgave (bijvoorbeeld een embed-code). Voor alle overige vormen van verveelvoudiging en/of openbaarmaking, waaronder tevens verstaan iedere vorm van “framing”, van een Digitale Uitgave is voorafgaande schriftelijke toestemming van KMG vereist.

Het gebruik van software of enig geautomatiseerd systeem om informatie van de Uitgave te verkrijgen (”scraping”) is verboden, tenzij dit met expliciete toestemming van KMG gebeurt en hierbij gebruik gemaakt wordt van de door KMG aangeboden functionaliteit (bijvoorbeeld een API koppeling).

 

Disclaimer

KMG besteedt constante zorg en aandacht aan de inhoud en samenstelling van haar Uitgaven. Niettemin geeft KMG geen garanties ten aanzien van de volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid daarvan, noch garandeert KMG dat de in de Uitgaven vervatte informatie geschikt is voor het doel waarvoor deze wordt geraadpleegd. Voorts is KMG niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) (al dan niet digitale) uitgaven van derden waarnaar in haar Uitgaven via (hyper-) links of anderszins wordt verwezen.

KMG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het Gebruik van haar Uitgaven en de – al dan niet tijdelijke – onmogelijkheid tot Gebruik van de Uitgaven.

De Gebruiker is zelf volledig aansprakelijk voor (de gevolgen van) het Gebruik van de Uitgaven. De Gebruiker is jegens KMG aansprakelijk voor ieder Gebruik door hem van de Uitgaven dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden en vrijwaart KMG voor alle aanspraken van derden in verband daarmee.

 

Gebruikerscontent

Ten aanzien van alle Gebruikerscontent gelden de volgende voorwaarden:

 • Gebruikerscontent dient te voldoen aan de huisregels van de betreffende Uitgave;
 • Gebruikerscontent mag niet in strijd zijn met enige wet, inbreuk maken op de rechten van derden (waaronder intellectuele eigendomsrechten, privacy- en portretrechten) of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of KMG;
 • Gebruikerscontent mag niet kwetsend of discriminerend zijn, in strijd met de openbare orde of goede zeden zijn, niet aanzetten tot geweld of het plegen van strafbare feiten, geen pornografisch materiaal bevatten en geen commerciële boodschappen bevatten;
 • KMG behoudt zich het recht voor om Gebruikerscontent in te korten, aan te passen, te weigeren, te verwijderen, te blokkeren of anderszins ontoegankelijk te maken indien deze in strijd is met het in deze Gebruiksvoorwaarden bepaalde, of desnoods zonder opgave van redenen;
 • KMG behoudt zich het recht voor de bevoegde opsporingsinstanties in te lichten over Gebruikerscontent die in strijd is met de openbare orde, anderszins in strijd is met de wet en/of indien zij tot melding van dergelijke Gebruikerscontent verplicht is;
 • De Gebruiker is volledig aansprakelijk voor (de gevolgen van) het Gebruik van de door hem aangeboden Gebruikerscontent door andere Gebruikers;
 • Door Gebruikerscontent aan te bieden verklaart en garandeert de Gebruiker dat hij gerechtigd is en/of alle benodigde toestemmingen heeft om deze Gebruikerscontent openbaar te maken, te verveelvoudigen en in licentie te geven aan KMG en overige Gebruikers;
 • Door Gebruikerscontent ter beschikking te stellen verleent de Gebruiker:

o KMG een onherroepelijke, wereldwijde, niet in tijd beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) voor ieder (her-)gebruik, verveelvoudiging, verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Gebruikerscontent of gedeeltes daarvan, voor welk doel en op welke wijze dan ook in al haar Uitgaven, alsmede om de Gebruikerscontent op te slaan in (elektronische) bestanden;

o Iedere andere Gebruiker een onherroepelijke, wereldwijde, niet in tijd beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om zich via de betreffende Uitgave toegang te verschaffen tot die Gebruikerscontent, alsmede voor het gebruik, de verveelvoudiging, de verspreiding, het maken van afgeleide werken, het tonen en uitvoeren van die Gebruikerscontent, binnen de functionaliteit van een Digitale Uitgave en voor zover dit onder deze Gebruiksvoorwaarden expliciet is toegestaan.

 

Ten aanzien van Gebruikerscontent in Digitale Uitgaven gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

 • De Gebruiker dient voor het ter beschikking stellen van Gebruikerscontent met zijn account in te loggen dan wel een correct e-mail adres op te geven;
 • Gebruikers jonger dan 16 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers voor het ter beschikking stellen van Gebruikerscontent;
 • Gebruikerscontent mag geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere programmatuur bevatten die de Digitale Uitgave kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken of die op andere wijze schade toe kan brengen aan KMG en/of andere Gebruikers;
 • KMG heeft het recht om Gebruikerscontent te watermerken met een logo teneinde het doorplaatsen van deze Gebruikerscontent door derden te kunnen traceren. Het is niet toegestaan om een watermerk te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen.

KMG is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de publicatie van Gebruikerscontent en de Gebruiker vrijwaart KMG voor alle aanspraken van derden ter zake.

 

Het aanmaken van een account

Indien een Digitale Uitgave de mogelijkheid biedt om een account aan te maken, gelden hiervoor de volgende voorwaarden:

 • De bij het aanmaken van een account te verstrekken gegevens dienen compleet en juist te zijn;
 • Gebruikers jonger dan 16 jaar dienen toestemming te hebben van hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers voor het aanmaken van een account. Door het aanmaken van een account garandeert de Gebruiker dat hij 16 jaar of ouder is dan wel daarvoor toestemming van zijn ouders of wettelijk vertegenwoordigers heeft;
 • Het is niet toegestaan een account op naam van een ander aan te maken of een valse identiteit aan te nemen;
 • De Gebruiker is er voor verantwoordelijk zijn gebruikersnaam/logincode en wachtwoord strikt geheim te houden;
 • Het is de Gebruiker niet toegestaan met behulp van zijn account derden toegang te verlenen tot een Digitale Uitgave;
 • De Gebruiker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van zijn gebruikersnaam/logincode en wachtwoord en voor alle handelingen die via zijn account worden verricht. Indien en zodra een Gebruiker vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn logincode, wachtwoord, account en/of identiteit dient hij KMG daarvan direct op de hoogte te stellen. KMG is in dat geval gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van haar Uitgaven en de overige Gebruikers en de Gebruiker dient daaraan zijn volledige medewerking te verlenen;
 • KMG behoudt zich het recht voor een account te weigeren, te verwijderen of de toegang tot een account al dan niet tijdelijk te blokkeren.

 

Wijzigingen

KMG behoudt zich het recht voor de inhoud van haar Uitgaven en/of van deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden treden in werking op het moment van publicatie daarvan. Door de voortzetting van het Gebruik van de Uitgaven, stemt de Gebruiker in met toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

 

Rechtskeuze

Op deze Gebruiksvoorwaarden en eventueel daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

 

Automatische incasso via Twikey

Indien u kiest voor een online automatische incasso of u tekent een contract digitaal, dan wordt u doorverwezen naar onze partner Twikey voor het ondertekenen van de machtiging of het contract. Door gebruik te maken van deze dienst gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van Twikey. Raadpleeg de algemene voorwaarden van Twikey via www.twikey.nl/tc.