Privacybeleid & Cookies

Privacy- en cookieverklaring Keesing Media Group B.V.

 

1. Inleiding

U bezoekt een website die deel uitmaakt van het online netwerk van de Keesing Media Group B.V. en haar dochtermaatschappijen (‘KMG’), de grootste uitgever van puzzelbladen in Europa. Deze Privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle producten, websites, diensten en activiteiten van KMG tenzij deze uitdrukkelijk een eigen privacy verklaring hanteren.

In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens KMG van u verwerkt, voor welke doeleinden en op welke grondslag. Ook leggen we uit hoe lang we uw gegevens bewaren, met welke partijen wij gegevens delen en wat uw rechten zijn ten aanzien van deze gegevens, bijvoorbeeld recht op inzage of verwijdering. KMG houdt zich daarbij aan alle relevante wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Telecommunicatiewet, alsmede aan de gedragscodes van de DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association) en overige toepasselijke privacy wet- en regelgeving.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Keesing Media Group B.V., Naritaweg 235 1043 CB Amsterdam.

2. Verwerkte persoonsgegevens

Door u verstrekte gegevens
Wanneer u een abonnement neemt op één van onze producten of diensten, wanneer u zich registreert, een publicatie bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met KMG of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) KMG, worden de door u verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Gegevens verkregen via cookies en soortgelijke technieken
In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan KMG, kan KMG aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van KMG. Deze gegevens verkrijgt zij door het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

apparaat-gegevens, besturingssysteem-gegevens en, indien van toepassing, ook browser-gegevens, waarmee toegang is verkregen tot een dienst van KMG. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het advertentie-id van een mobiel apparaat, de versie van het besturingssysteem en het type browser dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals uw surfgedrag, het tijdstip waarop u gebruik maakt van een dienst en het soort dienst dat wordt gebruikt, welke informatie gekoppeld kan worden aan uw account als u bent ingelogd;
locatiegegevens afkomstig van je apparatuur of afgeleid van je IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt. Voorafgaand aan installatie van apps die de locatie van het (mobiele) apparaat doorgeven, wordt uitdrukkelijk toestemming aan je gevraagd om de locatiegegevens van het (mobiele) apparaat te verwerken.

Gegevens verkregen van derden
Tot slot kan KMG persoonsgegevens van u verzamelen, vastleggen en verwerken die zij verkrijgt van derde partijen. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

gegevens die u aan een van de partners van KMG hebt verstrekt met als doel om deze aan KMG door te geven, bijvoorbeeld als u u via een partner inschrijft voor een nieuwsbrief van KMG;
wanneer u inlogt op een website of app van KMG via je social media account bij een derde partij, dan verkrijgt KMG de inloggegevens van je social media account en openbare profielinformatie;
gegevens voor verificatie van de bij ons bekende gegevens, bijvoorbeeld adres, telefoonnummer, geslacht en leeftijd;
gegevens ten behoeve van één van onze diensten die door derden openbaar zijn gemaakt voor een vergelijkbaar doel, bijvoorbeeld het doorplaatsen van classifieds advertenties.

3. Doeleinden gegevensverwerking

KMG verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van KMG of contact op te nemen met andere gebruikers van die digitale diensten.

De verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die je met KMG sluit wanneer je een product of dienst afneemt.

om u onze producten en diensten zo compleet mogelijk aan te kunnen bieden en deze te onderhouden, optimaliseren en beveiligen;
om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van KMG;
om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen.

De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is een gerechtvaardigd belang van KMG, bestaande uit het belang om onze producten en diensten te verbeteren en beveiligen, om met u te communiceren over relevante informatie over haar dienstverlening (gebruikersinformatie en serviceberichten) en om (direct) marketingactiviteiten te verrichten (commerciële berichten). Wanneer u nooit een betaalde klantrelatie hebt gehad met KMG, stuurt KMG u enkel commerciële berichten wanneer je hiervoor toestemming hebt verleend.

Om in te loggen via social sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken.

De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinde is toestemming. Deze toestemming verleen je door in te loggen op een van de websites of apps van KMG met je social media-account.

om u online gerichte advertenties te tonen door indeling in een groepsprofiel op basis van kenmerken en gedrag;
om u op websites van derden specifieke advertenties van KMG te tonen. Dit kan bijvoorbeeld door met behulp van targeting-tools op Facebook en/of Google specifieke doelgroepen aan te maken, door het (versleuteld) uploaden van e-mailadressen. Aan deze doelgroepen worden vervolgens gerichte advertenties getoond;
voor verbetering van producten en diensten. Op basis van informatie over uw interesses en over uw gebruik van onze producten en diensten, probeert KMG haar producten en diensten te verbeteren en beter af te stemmen op je gebruik en interesses.

De grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is toestemming. Deze toestemming geeft u door middel van het accepteren van de cookieverklaring van een website of app van KMG.

om te voldoen aan de op KMG van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de bewaarplicht van de belastingdienst.

De grondslag voor de verwerking van je gegevens voor bovenstaande doeleinden is het voldoen aan een wettelijke verplichting van KMG.
Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van KMG die deze Privacy- en cookieverklaring gebruiken. Ook is het mogelijk dat wanneer u gebruik maakt van verschillende KMG producten en/of diensten, de in dat kader verstrekte gegevens tot een profiel worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere KMG producten en/of diensten en/of van derden (zie hierboven genoemd onder ‘gegevens verkregen van derden’). Bij gebruikmaking van onze digitale diensten, is het mogelijk dat automatisch voor u een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door u reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van één van onze andere diensten. Alle onderdelen die toegang kunnen krijgen tot uw persoonsgegevens bieden hetzelfde niveau van bescherming als KMG.

4. Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot het KMG-concern behoren, behoudens het navolgende.

Uitvoering van een overeenkomst
Wanneer verstrekking aan een derde onderdeel is van de door u met KMG gesloten overeenkomst, zullen wij uw gegevens conform de overeenkomst aan de betreffende derde verstrekken.

Door KMG ingeschakelde partijen
Uw gegevens kunnen zonder uw toestemming worden verstrekt aan partijen, die door KMG worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leveranciers van bezorg- en betaaldiensten, software en SaaS-diensten (Software as a Service), (advertentie)platforms, hostingdiensten, (direct) marketingdiensten en incassobureaus. In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt in opdracht van KMG voor de in deze verklaring genoemde doeleinden.

Verstrekking ten behoeve van advertenties
Om advertenties zo gericht mogelijk te kunnen aanbieden wordt de informatie die KMG verzamelt over uw surfgedrag op haar websites.

Ook stuurt KMG bepaalde informatie, zoals bijvoorbeeld IP-adres, aan mediabureaus, adverteerders, advertentienetwerken en/of datapartners ten behoeve van de (automatische) verkoop van advertentieruimte en kunnen de met behulp van uw gegevens door KMG opgebouwde groepsprofielen worden verstrekt aan mediabureaus, adverteerders, advertentienetwerken en/of datapartners van KMG voor het tonen van relevante advertenties. De door KMG opgebouwde profielen bestaan altijd uit een groep van gebruikers (bijvoorbeeld Puzzelaars van 18 tot en met 65 jaar).

Verplichte verstrekking
Tenslotte is het mogelijk dat KMG op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek of aan een derde als de inhoud van een door u geplaatste uiting op een website van KMG onrechtmatig is tegenover die derde. KMG zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat zij hiertoe verplicht is.

Verstrekking buiten de EU
Sommige partijen waaraan wij gegevens verstrekken zijn internationale bedrijven. In dat geval is het mogelijk dat je gegevens ook buiten de EU worden verwerkt. In beginsel zal dit uitsluitend gebeuren in landen met een passend beschermingsniveau. Indien dat niet het geval is,
waarborgt KMG de bescherming van je gegevens door gebruik te maken van de standaardbepalingen die de Europese Commissie voor dit doel heeft opgesteld. Deze zijn hier te vinden.

5. Gegevensverwerking door derden via KMG websites en apps

Via de websites en apps van KMG kunnen ook derden cookies en soortgelijke technieken plaatsen en daarmee gegevens van u verzamelen. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders die advertentieruimte inkopen op de websites en apps van KMG en social media partijen die bepaalde diensten aanbieden op de websites en apps van KMG (zoals de ‘share button’). Daarnaast kun je via een website of app van KMG terecht komen op de website of app van een derde, bijvoorbeeld via een (embedded) link. In al deze gevallen zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacyverklaring van deze derde te raadplegen.

6. Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met de klantenservice van KMG-onderdelen kunnen worden opgenomen voor trainings- en coachingsdoeleinden. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

7. Bewaartermijn

KMG verwerkt de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zo worden klantgegevens bewaard tot twee jaar na het einde van de klantrelatie. Daarnaast is KMG wettelijk verplicht factuur- en betaalgegevens zeven jaar te bewaren op grond van belastingwetgeving.

8. Beveiliging gegevens

KMG respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van KMG. KMG spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

9. Uw rechten ten aanzien van uw gegevens

Hieronder vindt u welke rechten u kunt uitoefenen met betrekking tot persoonsgegevens die KMG van u verwerkt.

Inzage en correctie: u kunt te allen tijde kosteloos inzicht krijgen in uw persoonsgegevens die door KMG worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. U kunt dit verzoek indienen per e-mail via privacy@keesing.com. of per post, zie adresgegevens hieronder. KMG zal op dergelijke verzoeken zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken, reageren.

Bezwaar: u kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of het ontvangen van marketinginformatie betreffende de producten of diensten van KMG of gerichte aanbiedingen via e-mail, telefoon, post en/of SMS, door dit verzoek te richten aan privacy@keesing.comof per post aan onderstaand postadres. In de e-mails die KMG stuurt, is een afmeldmogelijkheid opgenomen. Indien u hiervan gebruikmaakt, zult u dergelijke berichten niet meer ontvangen. Voor informatieberichten kunt u zich niet afmelden.

Verwijdering: als u wilt dat KMG uw persoonsgegevens en/of account verwijdert, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen aan privacy@keesing.com. Mogelijk worden een aantal persoonsgegevens ook na een verwijderingsverzoek bewaart. Dit is bijvoorbeeld het geval als dat noodzakelijk is voor het afhandelen van geplaatste bestellingen of als er een wettelijke verplichting bestaat om deze te bewaren.

Beperking verwerking: als u gegronde redenen heeft om een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat u de juistheid van de persoonsgegevens die KMG verwerkt, betwist, of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KMG, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen aan privacy@keesing.com.

Overdraagbaarheid van gegevens: als de verwerking van persoonsgegevens door KMG berust op uw toestemming en via geautomatiseerde processen wordt verricht, kunt u verzoeken dat u de persoonsgegevens die u aan KMG heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm ontvangt. U kunt dit verzoek richten aan privacy@keesing.com.

Intrekken toestemming: wilt u zich afmelden/uitschrijven voor een bepaalde nieuwsbrief of commerciele e-mail van een van de merken van KMG, dan kunt u dat doen via de ‘Afmelden’ link of -button, die u onderin de ontvangen mail kunt terugvinden.

Klacht: als u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens door KMG, heeft u naast het recht om een klacht bij KMG in te dienen door een e-mail te sturen naar privacy@keesing.com. Tevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Cookies

KMG websites en apps maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken (hierna: cookies). Cookies zijn technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites en apps worden daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website/app of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Daarnaast houden ze bij het online winkelen uw digitale winkelwagentje bij en maken ze het mogelijk om informatie te delen via social media, zoals Facebook en Twitter.
Indien en voor zover KMG via cookies persoonsgegevens van u verwerkt (zoals uw IP-adres) houdt KMG zich daarbij uiteraard aan de geldende privacywetgeving. Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via de KMG website/app en voor welke doeleinden.
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met privacy@keesing.com.

Welke cookies worden er gebruikt

Functionele cookies

KMG gebruikt ten behoeve van haar websites en apps de volgende functionele cookies voor:

Het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als u veel gegevens moet invullen bij een online bestelling.
Het uitlezen van je browserinstellingen om onze website/app optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven.

Naam Geplaatst door Waarvoor gebruikt Levensduur
Sid Denksport.nl Gebruiksdoel 3. Sessie cookie
t3sid Denksport.nl Gebruiksdoel 3. Sessie cookie

Analytische cookies om gebruik van de website/app te meten
KMG gebruikt ten behoeve van haar websites en apps de volgende functionele cookies voor:

Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze pagina’s.
Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze pagina’s.
Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website/app bezoekt.
Het beoordelen welke delen van onze website/app aanpassing behoeven.
Het optimaliseren van de website/app

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website/app zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

De volgende analytische cookies worden gebruikt:
Naam Geplaatst door Gebruiksdoel Levensduur
__utma Denksport.nl Gebruiksdoel 1, 2 en 5. 2 jaar
__utmb Denksport.nl Gebruiksdoel 1 en 5. 30 minuten
__utmc Denksport.nl Gebruiksdoel 1 en 2. Sessie cookie
__utmz Denksport.nl Gebruiksdoel 3 en 5. 6 maanden

_hj*, _hjClosedSurveyInvites, _hjClosedSurveyInvites,

_hjMinimizedPolls, _hjDoneTestersWidgets,

_hjMinimizedTestersWidgets, _hjDoneSurveys,

_hjIncludedInSample
Hotjar Gebruiksdoel 4, 5 en 6. 11 maanden en 29 dagen
_vis_opt_exp_EXPERIMENT_ID_combi VWO Gebruiksdoel 4 en 5. 3 maanden en 9 dagen
_vis_opt_exp_EXPERIMENT_ID_exclude VWO Gebruiksdoel 4 en 5. 3 maanden en 9 dagen
_vis_opt_exp_EXPERIMENT_ID_goal_GOAL_ID VWO Gebruiksdoel 4 en 5. 3 maanden en 9 dagen
_vis_opt_exp_EXPERIMENT_ID_split VWO Gebruiksdoel 4 en 5. 3 maanden en 9 dagen
_vis_opt_out VWO Gebruiksdoel 4 en 5. 10 jaar
_vis_opt_s VWO Gebruiksdoel 4 en 5. 3 maanden en 9 dagen
_vis_opt_test_cookie VWO Gebruiksdoel 4 en 5. Sessie cookie
_vwo_uuid VWO Gebruiksdoel 4 en 5. 3 maanden en 9 dagen

Cookies voor social media integratie
Op onze website/app tonen we content die u via een button kunt promoten en delen via sociale netwerken. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen social-media-bedrijven, zoals Twitter, Facebook, YouTube en Google, cookies, zodat ze u kunnen herkennen wanneer u bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die u deelt. Voor meer informatie over de gegevens die social-media-bedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacy verklaringen van deze bedrijven. Deze kunnen regelmatig wijzigen. KMG heeft daar geen invloed op.

KMG gebruikt ten behoeve van de social media integratie de volgende cookies voor:

Ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website/app direct kunnen delen.

De volgende analytische cookies worden gebruikt:
Naam Geplaatst door Waarvoor gebruikt Levensduur
Locale, xs, s, c user Facebook Gebruiksdoel 1. Oneindig
_twitter_sess Twitter Gebruiksdoel 1. Sessie cookie
guest_id Twitter Gebruiksdoel 1. 2 jaar
k Twitter Gebruiksdoel 1. 7 dagen
original_referer Twitter Gebruiksdoel 1. Sessie cookie

Cookies blokkeren of verwijderen

Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert en kunt u cookies die al zijn geplaatst verwijderen.

Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.com/nl/.

11. Wijziging van deze Privacy- en cookieverklaring

KMG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en cookieverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy- en cookieverklaring op de hoogte bent.

12. Overdracht ondernemingen

KMG kan haar onderneming, dochteronderneming en/of diensten overdragen aan een derde partij. In dat geval zullen ook uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de betreffende partij. Als u de diensten van KMG daarna niet meer wilt gebruiken, kunt u verzoeken om verwijdering van uw gegevens.

13. Contact

Voor vragen of opmerkingen over deze privacy- en cookieverklaring kunt u contact opnemen met: Keesing Media Group T.a.v. Klantregistratie Naritaweg 235 1043 CB Amsterdam. U kunt ook een e-mail sturen naar privacy@keesing.com.

Deze Cookie- en Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 9 april 2019.